Đường ray dây

Đường ray dây

16:07 - 10/08/2021

Cơ sở của công nghệ của chúng tôi là một đường ray dây sáng tạo. String-rail, hoặc rail-string là một dầm hoặc giàn bằng bê tông hoặc thép được gia cố thông thường có đầu ray và được gia cố thêm bằng các dây căng sẵn.

 

 

Các loại đường ray và thiết kế cấu trúc đường ray tương ứng của chúng