CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

23:59 - 29/08/2021

SWI.Inc (sau đây gọi là Công ty) được phát triển để giảm
rủi ro tài chính và pháp lý, để tuân thủ Chính sách Chống Rửa tiền và "Biết
Chính sách khách hàng "(sau đây gọi là" Chính sách AML & KYC ").